VYBER_ZASILKOVNY

Sprawdzanie poczty e-mail

E-mail wprowadzony już istnieje. Zaloguj się.


Zaloguj się

Zapomniałeś hasła

Ostrzeżenie!

Toto zboží nelze vložit do košíku!

V košíku již máte vložený stejný produkt. V  tomto případě již nelze přidat jeho bezplatnou ukázku.

Ostrzeżenie!

V košíku se nacházelo zboží, které bylo přepsáno!

Z košíku byla odebrána bezplatná ukázka produktu, který si v objednávce kupujete.

0 zł

NavigaceNawigacja 0

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

(obowiązująca od dnia 1 września 2019 roku)

 1. Ochrona danych osobowych użytkowników aplikacji FaceUP.

Zapewnienie prywatności użytkowników aplikacji FaceUp oraz bezpieczeństwa ich danych osobowych stanowi priorytet w działaniach podejmowanych przez jej właściciela, tj. FaceUp Technology Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brnie (Republika Czeska). Z najwyższą starannością dbamy o odpowiednie standardy ochrony Twoich danych osobowych, stąd też niniejszy dokument został opracowany przy uwzględnieniu zasad i postanowień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywny 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie), zwanego w dalszej części Polityki prywatności „RODO”. Niniejszy dokument dotyczy danych osobowych i innych informacji jakie od Ciebie otrzymujemy w związku z funkcjonowaniem i korzystaniem z aplikacji FaceUp. W Polityce prywatności znajdziesz wszelkie niezbędne informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, prawach jakie Ci przysługują oraz o podmiotach, z którymi możesz się kontaktować w sprawach uregulowanych w przedmiotowym dokumencie.

 1. Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą: FaceUP Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Brnie (Republika Czeska) przy ul.Údolní nr 567/33, 602 00 Brno, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym przez Sąd Okręgowy w Brnie (C 100325), zwanej dalej jako „Administrator Danych Osobowych” lub „Spółka”.

Na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej (Polska) działamy poprzez swojego partnera (dystrybutora), tj. TAKTIK Wydawnictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (40-854) Katowicach przy ul. Marcina nr 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000438928, NIP: 675-148-33-21, REGON: 122715670, który jest podmiotem upoważnionym do przetwarzania danych osobowych związanych z działaniem aplikacji FaceUp.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub zastrzeżeń związanych z niniejszym dokumentem, możesz swobodnie się z nami kontaktować zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi poniżej:

 • FaceUP Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Brnie (Republika Czeska) przy ul.Údolní nr 567/33, 602 00 Brno, e-mail: info@faceup.com;

 • TAKTIK Wydawnictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (40-854) Katowicach przy ul. Marcina nr 11, e-mail: taktik@etaktik.pl, tel. +48 514 684 608;

 1. Pojęcia, których używamy w ramach niniejszego dokumentu. 

Na potrzeby niniejszego dokumentu („Polityka Prywatności”) przedstawiamy Ci definicje ustawowe RODO pojęć, którymi posługujemy się w ramach przedmiotowego dokumentu:

 • dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

 • przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; 

 • pseudonimizacja - oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; 

 • administrator danych osobowych - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

 • podmiot przetwarzając - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

 • dane wrażliwe - szczególne dane osobowe, ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W ramach funkcjonowania i korzystania z aplikacji FaceUp przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. w przypadku podania przy procesie rejestracji przez użytkownika w aplikacji FaceUp jego danych osobowych: imię i nazwisko, ewentualnie pseudonim;

 2. w przypadku dokonania przez użytkownika aplikacji FaceUp zgłoszenia zdarzenia, które może dotyczyć użycia przemocy lub agresji:

 • imię i nazwisko osoby pokrzywdzonej, ewentualnie jej pseudonim;

 • imię i nazwisko sprawcy zdarzenia, ewentualnie jego pseudonim;

 • opis zdarzenia, ewentualnie imiona i nazwiska świadków;

 • klasę, z której pochodzi osoba pokrzywdzona oraz ewentualnie klasę sprawcy zdarzenia;

 • imię i nazwisko nauczyciela, jeżeli zostało wskazane w opisie zdarzenia.

Wyżej wymienione dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych jedynie wtedy, gdy zostaną podane przez użytkowania w procesie rejestracji w aplikacji FaceUp lub w przypadku ich wskazania w zgłoszeniu o zdarzeniu, które może dotyczyć użycia przemocy lub agresji.

Przetwarzanie danych osobowych, co do zasady nie obejmuje danych osobowych szczególnych kategorii w rozumieniu art. 9 i 10 RODO. Szczególne dane osobowe mogą się jednak pojawić w zgłoszeniu dokonanym za pośrednictwem aplikacji FaceUp.

W przypadku przeprowadzenia procesu rejestracji przez użytkownika w aplikacji FaceUp bez podania danych osobowych lub jeżeli dane podane przez takiego użytkowania będą nosiły znamiona anonimizacji, Administrator Danych Osobowych nie przetwarza takich danych w rozumieniu RODO. Powyższy zapis stosuje się odpowiednio do zgłoszenia zdarzenia, które może dotyczyć użycia przemocy lub agresji.

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Pamiętaj, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie w oparciu o podstawy prawne ustanowione w RODO. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy związanej z korzystaniem z aplikacji FaceUp (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W związku z przekazaniem Twoich danych osobowych przy procesie rejestracji w aplikacji FaceUp lub w przypadku ich wskazania przy zgłoszeniu zdarzenia, które może dotyczyć użycia przemocy lub agresji, Twoje dane osobowe będą przetwarzane z uwagi na okoliczność, że jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO). Co ważne, przetwarzanie powyższych danych osobowych jest również uzasadnione wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),tj. w interesie całego Naszego społeczeństwa jest eliminowanie zachowań ryzykownych, związanych z użyciem przemocy lub agresji.

W ramach funkcjonowania i korzystania z aplikacji FaceUp celem przetwarzania danych osobowych jest przekazanie właściwej placówce oświatowej lub edukacyjnej informacji o powstałym lub możliwym zdarzeniu, związanym z użyciem przemocy lub agresji, zapobieganie takim zdarzeniom i ich eliminacja, a także ochrona osoby pokrzywdzonej.

 1. Anonimizacja i pseudonimizacja.

Zgłoszenie zdarzenia, które otrzymujemy jest szyfrowane przez naszą aplikację (na serwerze Administratora Danych Osobowych), tak by zapewnić mu maksymalne bezpieczeństwo i ochronę przed ujawnieniem jego treści na rzecz osób trzecich, nieuprawnionych do jego odczytania lub zapoznania się z nim.

Dopiero tak zaszyfrowane zgłoszenie jest przesyłane do właściwej placówki oświatowej lub edukacyjnej, zarejestrowanej w aplikacji FaceUp i z niej korzystającej, która jako jedyna będzie mogła odczytać treść zgłoszenia.

Właściwa placówka oświatowa lub edukacyjna, zarejestrowana w aplikacji FaceUp, może korzystać z psychologicznej poradni online, co wiąże się z przekazaniem odszyfrowanego zgłoszenia wraz z danymi osobowymi w nim zawartymi na rzecz psychologa. Zapewniamy, iż taki psycholog również zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy, wszelkich treści, o których dowiedział się przy świadczeniu odpowiedniej porady.

Pamiętaj, że zgłoszenia po ich zaszyfrowaniu przesyłane są w bezpiecznej formie bezpośrednio do właściwej placówki oświatowej lub edukacyjnej, która jest zarejestrowana w aplikacji FaceUp. Tylko ona jest uprawniona do jego bezpiecznego odczytania.

Anonimizacja proces polegający na usunięciu wszystkich informacji, które w jakikolwiek sposób  umożliwiają identyfikację określonej osoby, której dane dotyczą, przez administratora danych lub osobę trzecią. Operacja ta jest nieodwracalna, nie istnieje więc sposób, aby informacje związane z danymi osobowymi przypisać ponownie konkretnej osobie. Anonimizację przeprowadzamy wtedy, kiedy minął cel przetwarzania danych osobowych, czy też okres na ich przechowywanie.

 1. Jakie dane osobowe w ramach rejestracji w aplikacji FaceUp udostępnia Nam właściwa placówka oświatowa lub edukacyjna?

W trakcie procesu rejestracji właściwej placówki oświatowej lub edukacyjnej w aplikacji FaceUp, a także w okresie korzystania z usług tej aplikacji,podmiot ten udostępnia Nam dane osobowe pracowników lub osób współpracujących, odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń lub upoważnionych do kontaktów na tle korzystania z aplikacji FaceUp z Administratorem Danych Osobowych. Na tle wyżej wymienionych procesów właściwa placówka oświatowa lub edukacyjna udostępnia Nam imiona i nazwiska, numery telefonów oraz adresy mailowe, co najmniej dwóch osób odpowiedzialnych z jej strony za aplikację FaceUp. 

Osoby, których dane osobowe są Nam udostępniane w ramach rejestracji, muszą być o tym poinformowane (także w zakresie przetwarzania danych osobowych) oraz muszą wyrazić na to zgodę.

Podstawą prawną do przetwarzania takich danych osobowych jest konieczność zawarcia, wykonania, realizacji i zakończenia umowy, którą zawarła właściwa placówka oświatowa lub edukacyjna na korzystanie z aplikacji FaceUp (niezależnie od formy lub sposobu zawarcia umowy). Przedmiotowe dane osobowe przetwarzamy celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy, świadczenia Naszych usług, odpowiedniej komunikacji z drugą stroną umowy, zapewnienia wykonania obowiązków księgowych i podatkowych, a także rozwiązywania ewentualnych problemów na tle funkcjonowania i korzystania z aplikacji FaceUp. Podstawę prawną dla takiego działania stanowią art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

Dalsze dane osobowe przetwarzane przy korzystaniu z Naszych usług.

W ramach korzystania z Naszych usług za pośrednictwem Naszej strony internetowej mogą być zbierane dane pasywne w postaci dalszych informacji, które mogą mieć charakter danych osobowych (tj. IP adres, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego). Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie i danych nawigacyjnych. Aplikacja mobilna może uzyskiwać informacje o korzystaniu z Naszych usług na Waszych urządzeniach.

Jest dla Nas niezwykle ważne, aby w sposób rozwojowy i ciągły podnosić bezpieczeństwo świadczonych przez Nas usług, a także zapobiegać nieuczciwym i nielegalnym zachowaniom w związku z korzystaniem z aplikacji FaceUp. Jako Administrator danych osobowych uważnie obserwujemy, w jaki sposób są wykorzystywane Nasze usługi (mając na uwadze osiągnięcie określonego celu społecznego), żeby zapewnić Wam wysoką jakość ochrony danych osobowych. Podejmujemy takie działania, aby być gotowym i zdolnym do wykrycia nieuczciwych lub nielegalnych zachowań przy korzystaniu z Naszych usług. Nadrzędnym celem z Naszej strony jest zapewnienie Wam poczucia bezpieczeństwa i ochrony, tak byście mogli korzystać z Naszych usług bez żadnych obaw.

Nadto informujemy, że Twoje dane osobowe mogą być gromadzone w związku z rozmowami telefonicznymi z Administratorem danych osobowych, które mogą być nagrywane (przy takiej okazji zawsze poinformujemy Cię o takim fakcie).

Uzasadnieniem prawnym dla takich działań jest prawidłowe wykonanie przez Nas umowy (usługi), a także ciągła konieczność podnoszenia bezpieczeństwa świadczonych usług.

Dane uzyskane z publicznych zasobów informacyjnych.

Dane kontaktowe (takie jak: imię i nazwisko dyrektora szkoły, kontaktowy e-mail i telefon) uzyskujemy z publicznie dostępnych źródeł (odpowiedni zbiór adresów placówek oświatowych lub edukacyjnych, strony internetowe), w zakresie podmiotów, które nie są zarejestrowane w aplikacji FaceUp.

Dane te są pozyskiwane celem prowadzenia akcji informacyjnych na rzecz placówek oświatowych lub edukacyjnych o dostępności innowacyjnego projektu aplikacji FaceUp i wprowadzeniu stosownego programu przeciwdziałającego przemocy wśród młodzieży szkolnej. Podstawą prawną dla przedmiotowych działań jest proces ewentualnego zawarcia umowy i jej dalszej realizacji oraz zapewnienie odpowiedniej ochrony  dla żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b i d RODO). Owe opracowywanie danych, o których mowa powyżej, jest również realizacją zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania przemocy i zachowań agresywnych wśród młodzieży.

Komunikacja marketingowa (bezpośredni marketing).

Adresy e-mail placówek oświatowych i edukacyjnych wykorzystujemy również celem aktualizacji oferty Naszych usług na rzecz tych podmiotów. W każdym przypadku na wyraźny wniosek takiego podmiotu zaprzestajemy takich działań marketingowych. Podstawą prawną dla przedmiotowego działania jest przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych Naszych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli osoba fizyczna udzieli Nam odpowiedniej i wyraźnej zgody przetwarzamy dane osobowe takiej osoby do celów marketingowych, do czasu jej wycofania.

 1. Przez jaki czas przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy lub celów określonych w niniejszym dokumencie, a także celem spełnienia odpowiednich wymagań i regulacji prawnych. Po upływie czasu do przechowywania i przetwarzania danych osobowych ulegają one skasowaniu lub anonimizacji.

Niektóre dane osobowe przechowujemy do czasu przedawnienia stosownych roszczeń związanych z realizacją lub wykonaniem umowy związanej z aplikacją FaceUp.

W okresie przechowywania lub przetwarzania danych osobowych cały czas pozostają one odpowiednio zaszyfrowane.

W przypadku danych osobowych, w stosunku do których przepis prawa nakłada obowiązek ich natychmiastowego usunięcia, proces ten dokonywany jest niezwłocznie.

 1. Powierzenie danych osobowych innym podmiotom.

W ramach funkcjonowania i korzystania z aplikacji FaceUp przesłane do Nas zgłoszenia niezwłocznie przekazujemy w zaszyfrowanej formie właściwej placówce oświatowej lub edukacyjnej (zgodnie ze wskazaniem osoby zgłaszającej). Dane osobowe związane z aplikacją FaceUp nie są przekazywane na rzecz podmiotów trzecich (niezwiązanych z funkcjonowaniem aplikacji FaceUp). Ewentualne przekazanie danych osobowych na cele niezwiązane z funkcjonowaniem aplikacji FaceUp może nastąpić na podstawie powszechnie obowiązującego przepisu prawa na rzecz podmiotów władzy publicznej. W przypadku powierzenia niektórych zadań związanych z aplikacją FaceUp na rzecz podwykonawców, Administrator danych osobowych może przekazać im dane osobowe w niezbędnych im zakresie (w zależności od rodzaju usług). Takie powierzenie przetwarzania danych osobowych może nastąpić jedynie na podstawie właściwej umowy, przy zapewnieniu odpowiedniego poziomy bezpieczeństwa dla danych osobowych ze strony podwykonawcy (wraz z klauzulą poufności).

 1. Sposób przetwarzania danych osobowych i ich zabezpieczenie.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się ręcznie i automatycznie w elektronicznych systemach informatycznych, w elektronicznej i papierowej formie.

W celu zapewnienia odpowiednich poziomów bezpieczeństwa i ochrony Twoich danych osobowych podjęliśmy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, które zabezpieczają je przed przypadkową utratą, zniszczeniem, nadużyciem, uszkodzeniem lub nieuprawnionym bądź nielegalnym dostępem.

Dane osobowe przetwarzamy samodzielnie, przy użyciu Naszych pracowników (posiadających odpowiednie klauzule poufności), zaś w niektórych przypadkach poprzez Naszych podwykonawców, tj. dostawców IT, usług hostingowych i marketingowych, baz danych i innych narzędzi programowych, ewentualnie innych usług. Przed rozpoczęciem współpracy z podwykonawcą prowadzimy odpowiednią weryfikację jego poziomów bezpieczeństwa i ochrony, aby w sposób należy wybrać najlepsze na rynku podmioty. Przed rozpoczęciem współpracy zawsze zawieramy z podwykonawcą stosowną umowę dotyczącą zachowania poufności i tajemnicy w zakresie przekazywanych danych osobowych. Również Nasi pracownicy i osoby współpracujące posiadają odpowiednie klauzule poufności i tajemnicy, jeżeli mają dostęp do jakichkolwiek danych osobowych. 

 1. Uprawnienie przyznane użytkownikom.

Stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności RODO, przysługuje Ci szereg uprawnień w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora danych osobowych. W imieniu dziecka poniżej 13 roku życia uprawnienie te może wykonywać przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny.

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: 

 1. cele przetwarzania; 

 2. kategorie odnośnych danych osobowych; 

 3. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; 

 4. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; 

 5. informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 

 6. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

 7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle; 

 8. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 

 2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 

 3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 

 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; 

 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: 

 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 

 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna ona, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.Wydawnictwo TAKTIK
ul. Marcina 11
40-854, Katowice

Kontakt
Telefon: 514 684 608
Telefon komórkowy: 514 684 608
Email: taktik@etaktik.pl


Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości, wpisz swój adres e-mail.

Naciskając przycisk „Wyślij” zgadzasz się, że nasza firma może skontaktować się z Tobą, aby rozwiązać Twoje żądanie. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi danych osobowych, zobacz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.