VYBER_ZASILKOVNY

Sprawdzanie poczty e-mail

E-mail wprowadzony już istnieje. Zaloguj się.


Zaloguj się

Zapomniałeś hasła

Ostrzeżenie!

Toto zboží nelze vložit do košíku!

V košíku již máte vložený stejný produkt. V  tomto případě již nelze přidat jeho bezplatnou ukázku.

Ostrzeżenie!

V košíku se nacházelo zboží, které bylo přepsáno!

Z košíku byla odebrána bezplatná ukázka produktu, který si v objednávce kupujete.

0 zł

NavigaceNawigacja 0

Regulamin świadczenia usług i korzystania z aplikacji FaceUP


Regulamin świadczenia usług i korzystania z aplikacji FaceUP

obowiązujący od dnia 1 września2019 roku

(zwany dalej „Regulaminem”)

§ 1

AKCEPTACJA REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika Aplikacji, a także zasady funkcjonowania i korzystania z Aplikacji. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu i zakończenie Procesu rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług i udzielenia licencji do korzystania z Aplikacji. Przedmiotowy dokument jest dostępny na stronach internetowej: https://www.etaktik.pl/projekt-faceup/. Użytkownik Aplikacji przed pobraniem i zainstalowaniem Aplikacji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a w trakcie Procesu rejestracji do jego akceptacji.

 2. Właścicielem Aplikacji jest FaceUP Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Brnie (Republika Czeska) przy ul. Údolní nr 567/33, 602 00 Brno, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym przez Sąd Okręgowy w Brnie (C 100325), zwaną dalej „Właścicielem”, zaś operatorem i dystrybutorem Aplikacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest TAKTIK Wydawnictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Marcina nr 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000438928, NIP: 675-148-33-21, REGON: 122715670, zwaną dalej „Operatorem”.

 3. Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 2

DEFINICJE

 1. Z zastrzeżeniem terminów zdefiniowanych w dalszej części Regulaminu, używanym w niniejszym dokumencie terminom nadaje się następujące znaczenie:

 1. Aplikacja – oprogramowanie (aplikacja informatyczna) pod nazwą FaceUp, umożliwiająca Uczniom lub Nauczycielowi wyznaczonemu korzystanie z Usług za pośrednictwem komputera lub urządzenia mobilnego(wyposażonego w system operacyjny Android lub IOS), którą można pobrać ze sklepu Google Play lub App Store;

 2. Nauczyciel wyznaczony – osoba uprawniona do dostępu i obsługi Panelu administracyjnego, w którym to generowane są przez Aplikację zgłoszenia od Uczniów,w ramach dostępnych Usług;

 3. Panel administracyjny - platforma do obsługi przez Nauczyciela wyznaczonego Aplikacji, na której generowane są zgłoszenia Uczniów przez Aplikację, a także umożliwiająca udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie oraz dostęp do zasobów materiałów profilaktycznych, zamieszczanych przez Operatora;

 4. Proces rejestracji – wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Aplikacji po jej zainstalowaniu na komputerze lub urządzeniu mobilnymwraz z akceptacją przez osobę dokonującą rejestracji postanowień Regulaminu (w przypadku Uczniów poniżej 13 roku życia akceptacja Regulaminu wymagana jest przez rodzica ucznia lub jego opiekuna prawnego);

 5. Przerwa techniczna – okres czasu niezbędny na dokonanie przez Operatora prac serwisowych i aktualizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Aplikacji i jej systemu oraz sprzętu technicznego.

 6. Uczniowie – użytkownicy Aplikacji, którzy dokonali Procesu rejestracji w systemie związanym z jej funkcjonowaniem i uzyskali dostęp do korzystania z Usług;

 7. Usługa – każda z usług dostępnych w ramach funkcjonowania Aplikacji

 8. Użytkownik Aplikacji – użytkownicy Aplikacji, w szczególności Uczniowie i Nauczyciel wyznaczony.

§ 3

ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI (USŁUGI)

 1. Dostęp do Aplikacji dla Użytkownika Aplikacji jest bezpłatny, w przypadku gdy szkoła, do której Użytkownik Aplikacji uczęszcza lub tam pracuje, jest objęta działaniem Aplikacji, zgodnie ze stosowną Umową ramową w zakresie korzystania z aplikacji pod nazwą FaceUp, zawartą z właściwą gminą. W przypadku ucznia poniżej 13 roku życia dostęp do Aplikacji (w tym akceptacja Regulaminu) wymaga zgody rodzica ucznia lub jego opiekuna prawnego).

 2. Użytkownik Aplikacji może ponosić koszty połączenia internetowego zgodnie z taryfą swojego operatora (dostawcy usług internetowych).

 3. Aplikacja dostępna jest dla Uczniów za pośrednictwem strony internetowej (Właściciela) lub też można ją pobrać na urządzenie mobilneze sklepu Google Play lub App Store.

 4. Panel administracyjny dostępny jest dla Nauczyciela wyznaczonego, po nadaniu mu przez Operatora odpowiednich uprawnień.

 5. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż wskazane powyżej stanowi rażące naruszenie Regulaminu.

 6. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest poprzez komputer posiadający system operacyjny obsługujący  przeglądarki internetowe: Google Chrome; Mozilla Firefox; Safari; Internet Explorer 11 (z roku 2013 lub nowesze) lub urządzenie mobilneobsługiwane przez systemy operacyjne w wersji Android 5.0 i nowsze oraz IOS wersja 10  i nowsze.

 7. Użytkownik Aplikacji jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz Regulaminem.

 8. Użytkownik Aplikacji zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego prawa w związku z korzystaniem z Aplikacji.

 9. Aplikacja umożliwia Uczniom zgłaszanie Nauczycielowi wyznaczonemu wiadomości tekstowych o zdarzeniu, które może dotyczyć użycia przemocy lub agresji względem uczestników procesu edukacyjnego w danej szkole (zgłoszenie).

 10. Nauczyciel wyznaczony odczytuje zgłoszenia od Uczniów za pośrednictwem Panelu administracyjnego.

 11. Operator zapewnia pomoc techniczną (Help Desk) w formie mailowej komunikacji, dostępnej dla Użytkowników Aplikacji. Odpowiedź na zapytania Użytkowników Aplikacji będzie realizowana przez Operatora w formie mailowej na wskazany przez zgłaszającego adres w terminie 3 dni od przyjęcia zgłoszenia.

 12. Operator nie jest odpowiedzialny za treści przekazywanie przez Uczniów w stosownych zgłoszeniach. Zabrania się przekazywania za pośrednictwem Aplikacji treści bezprawnych lub naruszających obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej powszechne przepisy prawa.

 13. Operator nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie i sposób podjętych działań przez Nauczyciela wyznaczonego, w wyniku uzyskanego przez niego poprzez Panel administracyjny zgłoszenia o zdarzeniu z udziałem Uczniów, które to zostało przesłane za pośrednictwem Aplikacji.

 14. W sytuacji nagłej lub kryzysowej, w szczególności zagrażającej zdrowiu, życiu lub mieniu, Uczniowie zobowiązani są postępować zgodnie z komunikatem generowanym przez Aplikację przy przyjęciu zgłoszenia (w tym zawiadomić odpowiednie organy lub służby państwowe).

§ 4

PROCES REJESTRACJI

 1. Podczas pierwszego uruchomienia Aplikacji dokonywana jest rejestracja Użytkownika Aplikacji.

 2. W Procesie rejestracji Użytkownik Aplikacji proszony jest o wykonanie następujących działań:

 1. podanie danych określonych w formularzu rejestracyjnym;

 2. akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności.

 1. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo.

 2. W wyniku zakończenia Procesu rejestracji Aplikacja gotowa jest do jej użycia.

§ 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

 1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania.

 2. Operator nie odpowiada za przerwy w działaniu Aplikacji spowodowane Przerwą techniczną.

 3. Użytkownik Aplikacji korzysta z Aplikacji dobrowolniena własną odpowiedzialność.

 4. Operator nie jest odpowiedzialny za szkodę lub utratę danych spowodowane przez Użytkownika Aplikacji w wyniku niewłaściwego korzystania i użytkowania Aplikacji, niewystarczającego bezpieczeństwa lokalnej sieci Użytkownika Aplikacji.

 5. Operator nie jest odpowiedzialny za treści przekazywanie przez Uczniów w stosownych zgłoszeniach. Zabrania się przekazywania za pośrednictwem Aplikacji treści bezprawnych lub naruszających obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej powszechne przepisy prawa.

 6. Operator nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie i sposób podjętych działań przez Nauczyciela wyznaczonego, w wyniku uzyskanego przez niego poprzez Panel administracyjny zgłoszenia o zdarzeniu z udziałem Uczniów, które to zostało przesłane za pośrednictwem Aplikacji.

§ 6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Operator, jako podmiot upoważniony przez Właściciela do działań marketingowych, serwisowych i dystrybucyjnych związanych z Aplikacją,nie przetwarza danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników Aplikacji poprzez Proces rejestracji.

 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika Aplikacji poprzez Proces rejestracji jest dobrowolne. Odmowa podania niektórych danych osobowych przez Użytkownika Aplikacji może skutkować niemożnością prawidłowego świadczenia Usług.

 3. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowania Aplikacji zostały uregulowane w dokumencie pt. „Polityka prywatności” udostępnionym przez Właściciela.

 4. W przypadku uzyskania przez Operatora dostępu do danych osobowych Użytkownika Aplikacji i przetwarzania przedmiotowych danych przez Operatora (na podstawie stosownego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych) Operator zapewnia ochronę danych osobowych na zasadach określonych w dokumencie pt. „Polityka prywatności” udostępnionym przez Właściciela.

§ 7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem Usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji (pomoc techniczna i funkcjonalna), należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej: taktik@etaktik.pl.

 2. Reklamacja winna zawierać w swej treści co najmniej: określenie nazwy i rodzaju komputera lub urządzenia mobilnego(ze wskazaniem modelu i typu urządzenia), wskazanie systemu operacyjnego dostępnego na komputerze lub urządzeniumobilnym, aktualną wersję Aplikacji, a także dokładny opis i powód reklamacji. Ponadto reklamacja powinna zawierać oznaczenie zgłaszającego oraz mail, na który powinna zostać udzielona odpowiedź.

 3. Reklamacja jest rozpatrywana przez Operatora w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, przy czym w przypadku skomplikowanego charakteru sprawy Operator zastrzega sobie możliwość wydłużenia powyższego terminu do 30 dni.

 4. Operator ma prawo zwrócić się do Użytkownika Aplikacji z wnioskiem o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika Aplikacji przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

§ 8

ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Użytkownik Aplikacji może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych przez Operatora w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Oświadczenie o zaprzestaniu korzystania z Aplikacji Użytkownik Aplikacji wykonuje się poprzez odinstalowanie Aplikacji z komputera lub urządzenia mobilnego.

 2. Operator może zawiesić, w całości lub w części świadczenia Usług na rzecz Użytkownika Aplikacji, albo usunąć go z systemu Aplikacji (ze skutkiem natychmiastowym), jeżeli Użytkownik Aplikacji:

 1. rażąco narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

 2. utrudnia lub uniemożliwia realizację Usług przez Operatora;

 3. w ramach korzystania z Usług dostępnych w Aplikacji wysyła nieprawdziwe lub fałszywe zgłoszenia o zdarzeniu, które może dotyczyć użycia przemocy lub agresji względem uczestników procesu edukacyjnego w danej szkole.


§ 9

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje oraz układ prezentowanych w ramach Aplikacji treści (logotypy, elementy graficzne i znaki towarowe)są wyłączną własnością FaceUP Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Brnie (Republika Czeska) przy ul. Údolní nr 567/33, 602 00 Brno, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym przez Sąd Okręgowy w Brnie (C 100325), której to przysługują wszelkie autorskie prawa majątkowe, stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).

 2. Operator, jako dystrybutor, jest uprawniony do udzielania stosownych licencji Użytkownikom Aplikacji.

 3. Operator, po prawidłowym zakończeniu Procesu rejestracji i akceptacji Regulaminu zapewnia Użytkownikowi Aplikacji nieprzenoszalną, niewyłączną licencję do korzystania z Aplikacji. Licencja jest udzielana do czasu odinstalowania Aplikacji lub wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy ramowej w zakresie korzystania z Aplikacji, zawartej z właściwym organem jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze którego działa szkoła, do której uczęszcza lub pracuje Użytkownik Aplikacji.

 4. Przedmiotem licencji nie jest upoważnienie do korzystania z elementów graficznych Aplikacji czy stron internetowych Operatora lub Właściciela, w szczególności poprzez ich powielanie i rozpowszechnianie na rzecz osób trzecich. Użytkownik Aplikacji nie jest uprawniony do jej modyfikowania.

 5. Użytkownik Aplikacji nie jest uprawniony do wypożyczania, dzierżawienia, sprzedaży, sublicencjonowania, cedowania, przenoszenia praw do Aplikacji na rzecz osób trzecich.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Właściwym do oceny praw i obowiązków stron wynikających z Regulaminu jest prawo polskie (w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny [Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.] oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną [Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm]), chyba że inne prawo jest właściwe na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów.

 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym czasie. W przypadku zmiany treści Regulaminu Operator poinformuje Użytkowników Aplikacji o przedmiotowych zmianach (poprzez umieszczenie ich w Aplikacji i na stronie internetowej Operatora: (https://www.etaktik.pl/projekt-faceup/). Postanowienia zmienionego Regulaminu wiążą Użytkownika Aplikacji, jeżeli po zapoznaniu się z jego treścią, nie odinstaluje Aplikacji (rezygnacja z korzystania z Aplikacji) z komputera lub Urządzenia mobilnego.

 3. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 września 2019 roku.
Wydawnictwo TAKTIK
ul. Marcina 11
40-854, Katowice

Kontakt
Telefon: 514 684 608
Telefon komórkowy: 514 684 608
Email: taktik@etaktik.pl


Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości, wpisz swój adres e-mail.

Naciskając przycisk „Wyślij” zgadzasz się, że nasza firma może skontaktować się z Tobą, aby rozwiązać Twoje żądanie. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi danych osobowych, zobacz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.